مشاهده / بستن موضوعات

ساختار در شعر خاقانی

دسته بندی: ادبیات
4399 بازدید

بررسی ساختار در شعر خاقانی

به جرئت می­توان ادعا کرد که صحنه آسمان و مناظر افلاک و طلوع آفتاب و شکل هلال و جلوه­های شب و صبح و شفق و نوروز و مهرگان، با شکوه­تر و خیال انگیزتر و زیباتر از آنچه استاد شروان مصور و مجسم ساخته، در هیچ اثر دیگری منعکس نشده است و شاید دیوان خاقانی، از این لحاظ، نه تنها در میان آثار ادبی ایران، بلکه در ادبیات جهان بی­نظیر باشد.

شکوه آسمان و تجلیات آفتاب و ماه و صبح و شب و شفق و جلوه­های رنگین و هم انگیز بروج و اختران، در دیوان خاقانی، نه تنها از مقوله اظهار فضل و ابراز تصنعی دانش و اطلاعات نجومی نیست، بلکه از مرزهای تشبیهات و استعارات لطیف و شاعرانه فراتر می­رود و با استفاده از عناصر اساطیری و افسانه­ای و بهره گیری از ظرفیت معانی حقیقی و مجازی و بلاغی- ادبی و اصطلاحتی نام­های بروج و نجوم و استمداد از تنوع و ابعاد نامتناهی تخیل و تجسم، صحنه­های شگفتی می­آفرینند که با شکوه و زیبایی اساطیر یونان و روم قابل مقایسه است. در این میان تصاویری که خاقانی از جلوه گیری خورشید در عرصه های گوناگون شعر خود به دست داده و او را در آسمان خیال خود هر لحظه، در شکل و شمایلی تازه به وجود در آورده، جاذبه ای جادویی و جلوه­ای رویایی دارد.

 

45صفحه فایل ورد  قیمت:4000تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

د


خاقانی

دسته بندی: ادبیات
4647 بازدید

خاقانی

در ﺷﻌﺮﺧﺎﻗﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت ‪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮ‪ت ﺑﻠﻨﺪ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ  ‫آﻣﺎر و ارﻗﺎم دارد، ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﮔﺬرا ﺑﻪ اﺷﻌﺎر وي ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺗﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد. ﺷﺎﻋﺮ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮ ﺷـﻜﻮه ‫و ﻓﺨﺎﻣﺖ ﺗﻌﻤ‪ﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد، ﺑﺮ ﺷﻤﺎر اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺗﻬﺎ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ؛ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ اﺷﻌﺎر، ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ وار، ﺣـﻖ ‫ﻣﺼﻮﺗﻬﺎ را ادا ﻛﻨﺪ، ﺻﻼﺑﺖ و ﻃﻨﻄﻨﺔ ﺷﻌﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ درك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ ﭼﻪ در ﻣﺪح ﭼﻪ در ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ و ﻏﻤﮕﻮﻳﻪ )ﺣﺒﺴﻴﻪ( اﻳﻦ ﺷﮕﺮد زﺑﺎﻧﻲ را ﺑﺎ ﺷﮕﺮدﻫﺎي زﺑﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺨـﻮﺑﻲ ﺗﻠﻔﻴـﻖ کرده و لحنی «مطنطن» آفریده است:


46صفحه فایل ورد  منابع دارد قیمت:4500تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


جایگاه مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی

دسته بندی: مدیریت
1015 بازدید

جایگاه مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی

چکیده :

اندازه‏گیری اثر بخش در هر سازمان بخشی از فعالیت‏های نظام بهره‏وری به شمار می‏رود. اثر بخشی سازمان عبارتست از درجه یا میزانی که سازمان به هدف‏های موردنظر خود نایل‏ می‏آید.لذا درک هدف‏های سازمان از نخستین گام‏هایی است که باید در این راه برداشته شود. هدف‏ها به صورت وضع مطلوب سازمان در آینده تعریف می‏شوند.بنابراین هدف‏ها می‏توانند طیف وسیعی از خواسته‏های سازمان را دربرگیرند که خود بر انتخاب شیوه سنجش اثر بخشی‏ تأثیر می‏گذارد.

در برخی از سازمانها کارآیی به اثر بخشی منجر می‏شود و در برخی هم بین این دو رابطه‏ای‏ وجود ندارد.این امکان وجود که دارد یک سازمان از کارآیی بالایی برخوردار باشد ولی نتواند به‏ اهداف خود دست یابد و یا بالعکس به هدف‏های سودآور خود برسد ولی کارآیی نداشته باشد.باید توجه داشت که کارآیی مفهوم محدودتری دارد و در ارتباط با فعالیت‏های درونی سازمانی است.

از نقاط ضعف این روش قضاوت‏های ذهنی در خصوص برخی هدف‏های غیر کمی و نیز تعدد اهداف مختلف در سازمانها می‏باشد.

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی پرداخته شده در نهایت پیشنهاداتی برای مدیران‏ منابع انسانی سازمانها در کشورمان مطرح گردیده است.

کلید واژه‏ ها:شایستگی،مدیریت شایستگی،مدیریت منابع انسانی،مدیریت دانش‏

 


14صفحه فایل ورد  قیمت:3000تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وري منابع انساني در شركت سايپا يدك

دسته بندی: صنایع
1260 بازدید

 تحليل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در شركت سايپا يدک

در نظام متحول و پيشرو صنعتی ، اولين گام کوشش برای شناخت بهره وری و متعاقب آن تلاش برای تعيين عوامل موثر بر افزايش بهره وری نيروی کار که از شرايط لازم و ضروری برای تحقق رشد اقتصادی بشمارمي آيد می باشد . در کشورهای جويای رشد و توسعه، فقدان نيروی انسانی ماهر وکارامد، فقدان امکانات فنی و مالی و بسياری عوامل ديگر دست به دست هم داده تا بهره وری را در سطح پايين نگه دارد و موجبات اتلاف منابع مالی، انسانی و امکانات و فرصتهای اقتصادی را فراهم آورد. با اين وضعيت بدون شک ، منابع انسانی با ارزش ترين سرمايه برای سازمانها بوده به نحوي كه به تصميمات سازمانی شکل داده و راه حل ارائه می دهند، مسائل و مشکلات سازمان را حل می‌کنند، بهره وری را عينيت می بخشند و کارايی و اثربخشی را معنا می‌دهند. لذا منابع انسانی بخش عمده ای از زندگی خود را به عنوان کارمند، کارگر ، سرپرست يا مدير در محيط سازمانی می‌گذرانند و طبيعی است که توجه به آن از اهميت وافری برخوردار است.(محمد زاده،44:1387)

نيروی انسانی متخصص يکی از مهمترين داده‌های يک اقتصاد نوين است . چرا که پيش نياز هرگونه تغيير، تحول و تکامل اجتماعی– اقتصادی وجود انسانهای انديشمند و متحول است. شايد به همين دليل است که دانشمندان، نيروی انسانی متخصص را بزرگترين دارايی و سرمايه های اصلی يک جامعه می‌دانند. بنابراين سرمايه گذاری برای اين دارايی عظيم از اهميت بسزايی برخوردار است. اهميت ذكر شده براي شركت سايپا يدك به عنوان يك شركت خدماتي كه نيروي انساني اصلي ترين سرمايه آن محسوب مي‌شود و بخش عمده‌اي از هزينه هاي جاري اين شركت را هزينه‌هاي منابع انساني دربرگرفته است، دوچندان خواهدبود. از اين روست که محقق در پژوهش حاضر می‌کوشد تا مهمترين عوامل موثر بر بهره وری نيروی انسانی را در شركت سايپا يدك مورد احصا، شناسايی و رتبه بندی قراردهد و ويژگيهای کيفی موثر بر بهره وری کارکنان را از طريق آمار استنباطی به اطلاعات کمی تبديل نموده و از اين طريق اهميت توجه به کارکنان را بعنوان مشتريان درون سازمانی مورد توجه و تاکيد قرار دهد.


73صفحه فایل ورد فقط فصل 1و2و3  قیمت:15000تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پایان نامه  را دانلود کنید لطفا در خرید خود دقت کنید این پایان نامه بدون فصل چهارم و پنجم است

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


تاثیر عامل های فرهنگی رفاهی و اجتماعی بر انتخاب دانشگاه از سوی داوطلبان

دسته بندی: روانشناسی
1054 بازدید

تاثیر عامل های فرهنگی رفاهی و اجتماعی بر انتخاب دانشگاه از سوی داوطلبان

چکیده

در انتخاب دانشگاه از سوی داوطلبان عوامل زیادی دخیل هستند که دسته ای از این عوامل به طور مستقیم عامل های اجتماعی اند. این عامل ها در تحقیق حاضر شامل 6 موضوع می شوند که عبارتند از محیط امن اجتماعی، امکانات زندگی شهری در درون دانشگاه، امکانات رفاهی و شهریت در اطراف دانشگاه، شهرت دانشگاه به فعال بودن یا فعال نبودن در امور سیاسی، محیط امن و دموکراتیک، و دوری از خانه و خانواده.

تحقیق حاضر از طریق پیمایشی با حجم نمونه ی 1520 نفر در استان های گیلان و مازندران در بین چهار گروه پاسخ دهندگان شامل والدین دانش آموزان سال آخر دبیرستان ها، دانش آموزان سال آخر دبیرستان ها، دانشجویان جدیدالورود دوره های کاردانی و کارشناسی، و دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد انجام شد. نتایج تحقیق نشان دادند که عامل های رفاهی، فرهنگی و اجتماعی در هریک از شاخص ها تاثیر متفاوتی بر انتخاب یک دانشگاه از سوی داوطلبان دارد. اما در کل بر انتخاب دانشگاه از سوی داوطلبان موثرند.

 

15صفحه فایل ورد منابع  دارد  قیمت:3500تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


نقش كيفيت بر برند سازی

دسته بندی: مدیریت
4467 بازدید

 

نقش  كيفيت بر برند سازی

 

 

نقش برند يا عنوان تجاري در نفوذ و ماندگاري در بازارهاي مصرف، براي توليدکنندگان کالا و خدمات کاملاً واضح و مبرهن است. کارشناسان اقتصادي و اجتماعي معتقدند که وقتي يک کالاي تجاري با برند ويژه خود در بازارهاي مصرف موجب جلب اعتماد خريداران مي­شود، درواقع باعث وفاداري مصرف­کنندگان به تداوم خريد آن کالا شده است. بنابراين، اعتماد به يک برند به‌معناي وفاداري به کالاي توليد شده و ابزاري مناسب براي تداوم تقاضاي خريد آن است. از سويي ديگر كيفيت يك كالا مي تواند  تصوير ذهني مناسبي از ان كالا را براي مشتريان به همراه داشته باشد. اين تصوير ذهني مي تواند به طور طولاني مدت و مستمر انديشه خريد و مصرف را براي خريداران و مشتريان به همراه داشته باشد. هدف از اين تحقيق بررسي نقش كيفيت بر برند سازي  مي باشد. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات مروري بوده و در زمزه پژوهشهاي كتابخانه اي قرار مي گيرد. نتايج و يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه شركتهاي معتبر براي تقويت نام تجاري و برند خود ناگزير از ارتقاي سطح كيفيت كالا و محصول خود هستند. اين ارتقتي كيفيت فرايندي مداوم و مستمر بوده و   ارايه همزمان يك كالاي با كيفيت و مناسب مي تواند زمينه موفقيت شركت را فراهم اورد.

 

كليد واژه ها : برند ، كيفيت ،  برند سازي ، بازاريابي

 

20صفحه فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد قیمت:4000تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان

1037 بازدید

 

چکیده:

بررسی نقش آموزه‌های مذهبی در کاهش مشکلات روحی ـ روانی جوامع در عصر حاضر موضوع تحقیقات فراوانی بوده است، اما اندکی از این مطالعات سعی در بررسی رابطه مذهب و هوش هیجانی داشته‌اند. در همین راستا این پژوهش به بررسی رابطه این دو متغیر در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه یزد پرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بین سطح هوش هیجانی و اعتقاد مذهبی، رابطه مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد، به طوری‌که رشد و تقویت اعتقادات مذهبی، باعث افزایش توان کنترل احساسات و هیجانات درونی خود و دیگران و به عبارتی، بهبود سطح هوش هیجانی جامعه می­گردد. همچنین بیشترین ضریب همبستگی، بین بُعد حل مسأله و اعتقادات مذهبی وجود دارد.

واژگان کلیدی:اعتقادات مذهبی، بهداشت روانی، هوش هیجانی

 

28صفحه فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد  قیمت:5500تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سود آوری آتی

دسته بندی: حسابداری
1156 بازدید

ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سود آوری آتی
رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی ،موجب برانگیخته شدن احساسات عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران شرکت ها ، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد ، تا منافع شخصی آنها بیشینه گردد.
هدف پژوهش ، بررسی نوع مدیریت سود اعمال شده ( مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالكيت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب وتشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد.
از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381 ، تعداد 99 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سالهای 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند . متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری ، مالكيت نهادی ، مالكيت خانوادگی ، اندازه شرکت و سودآوری آتی .
یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند .همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی سودآوری آتی رایطه مثبت (مستقیم ) و بین ساختار مالكيت خانوادگی وپیش بینی سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد.در خصوص تاثیر ساختار مالكيت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید.

 175صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 45000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دسته بندی: حسابداری
1198 بازدید

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی


در این مقاله به دنبال پیش بینی و ارائه راهکاری برای یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های بین سال های 1382 الی 1387 است. پس از انجام محاسبه های لازم با استفاده از رگرسیون به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی می پردازیم. همین پیش بینی را با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی انجام می دهیم و پیش بینی های صورت گرفته را با واقعیت مقایسه می کنیم که در پایان این پژوهش دیده می شود پیش بینی های صورت گرفته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد بهتری نسبت به رگرسون خطی دارند.
واژگان کلیدی : شبکه عصبی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت های مالی

 138صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 47000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی: حسابداری
1298 بازدید

چكيده:
این پژوهش را با این سوال اساسی شروع کرده ایم که، تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان «بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته ایم. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بر اساس سطح معناداری مورد نظر انتخاب شده است دوره زمانی این تحقیق یک دوره سه ساله بین سالهای 1386 تا پایان دوره مالی 1388 نیز بوده است. برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق فرضیه های بترتیب اصلی و فرعی زیر را تدوین کرده ایم :
همواری سازی سود بر معیار ارزش افزوده اقتصادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است. و ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای غیر هموار ساز به طور معناداری کمتر است. پس از تحلیل های آماری صورت گرفته و استفاده از آزمون آماری مقایسه میانگن دو جامه در سطح معناداری 95٪ فرضیه این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

 107صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 38000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید