مشاهده / بستن موضوعات

تحلیل موانع کاربرد فناوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه

دسته بندی: علوم تربیتی
1274 بازدید

چکیده
در دنیای امروز که عصر اطلاعات نام گرفته، نظامهای آموزشی در مقابل موج عظیمی از تحولات قرار گرفته اند. اگر چه ورود فناوری اطلاعات به مدارس می تواند باعث تحول نظام آموزشی شود ولی کاربرد فناوری اطلاعات با موانعی همراه است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول بوده است. همچنین اهداف جزعی بررسی موانع زیرساخت های انسانی کاربرد فناوری اطلاعات، بررسی موانع زیرساخت های تجهیزاتی کاربرد فناوری اطلاعات، بررسی موانع زیرساختهای فرهنگی کاربرد فناوری اطلاعات، مقایسه موانع زیرساختهای انسانی، تجهیزاتی و فرهنگی، شناسایی موانع اصلی کاربرد فناوری اطلاعات، تعیین عناصر اصلی موانع کاربرد فناوری اطلاعات بر حسب اهمیت در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول مد نظر بوده اند. روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری مورد مطالعه مدیران و دبیران مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول هستند که از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی براساس جدول کرجسی و مورگان 210 دبیر و 36 مدیر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ با 43 سوال 5 گزینه ای که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده بود، استفاده گردید. برای تعیین روایی آن ازروایی محتوایی و صوری، و برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد، که ضریب آلفا 91/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، استنباطی و تحلیل عاملی با چرخش واریماکس با نرم افزارهای SAS و SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ضعف در زیرساختهای انسانی، تجهیزاتی و فرهنگی مانع کاربرد فناوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول است. همچنین بین میانگین های نمرات بدست آمده در زیرساخت های انسانی، تجهیزاتی و فرهنگی تفاوت معنی داری وجود دارد. براساس یافته های حاصل از تحلیل عاملی، 43 متغیر در 12 عامل موانع انگیزشی، تجهیزاتی _ فنی، فرهنگی، انسانی، اقتصادی _ مالی، زیرساختهای آموزشی، دسترسی، اجتماعی، توانایی های حرفه ای، پرداخت مزایای کاربران، فیلترینگ، متخصصین طراحی فناوری، قرار گرفتند.

کلید واژه ها
زیرساختهای انسانی، زیرساختهای تجهیزاتی، زیرساختهای فرهنگی، موانع، تحلیل عاملی

 

 

23صفحه فایل ورد (Word) فرمت : مقاله فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 15900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


مقايسه تاثير آموزش معلم مجازی با آموزش معلم حضوری بر بريادگيری دانشجويان دانشگاه های آزاد اسلامی

دسته بندی: علوم تربیتی
1291 بازدید


اين پژوهش باعنوان مقايسه تاثير آموزش معلم مجازي On lineبا آموزش معلم حضوري ،بر بريادگيري دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان فارس در كلاس هاي حقيقي،و هدف كلي:مقايسه تاثير آموزش معلم مجازي آن لاين با آموزش معلم حضوري،بر يادگيري دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان فارس در كلاس هاي حقيقي،ونيز توصيه به مسئولين دانشگاه هاي كشور به استفاده از اساتيد مجرب بصورت مجازي، جهت جلوگيري از زيانهاي كمبود اساتيدخبره.وهمچنين با اهداف جزئي:.بررسي امكان تاسيس كلاسهاي حقيقي با استفاده از معلم مجازي .همراه با كيفيت مطلوب در يادگيري دانشجويان،.بررسي ميزان تاثير تكنولوژي آموزشي بر يادگيري دانشجويان. بررسي مقايسه اي كيفيت يادگيري از طريق آموزش معلم مجازي با معلم حضوري ،بررسي بكار گيري معلمان مجازي به جاي معلمان حقيقي، بررسي مقايسه اي ميزان پايداري يادگيري حاصل از آموزش مجازي با يادگيري حاصل از آموزش سنتي.انجام شده است.
سئوالات اين پژوهش عبارتند از: 1 –وضعيت تحصيلي دانشجوياني كه از آموزش معلم مجازي آن لاين استفاده كرده اند چگونه است؟2-آيا كيفيت يادگيري دانش آموزان حاصل از آموزش توسط معلم مجازي آن لاين نسبت به يادگيري آنها توسط معلم حقيقي متفاوت است؟. 3. –آيا پيشرفت تحصيلي دانشجوياني كه از آموزش مجازي استفاده كرده اند ،با دانشجوياني كه از آموزش معلم حقيقي استفاده كرده اند متفاوت است؟4.-آيا ميزان پايداري يادگيري حاصل از آموزش مجازي با يادگيري حاصل از آموزش سنتي متفاوت است؟ شيوه اجراي اين تحقيق به اين صورت بوده است كه پس از انتخاب نمونه آماري به روش خوشه اي – تصادفي، آزمودني ها به طريق انتخاب تصادفي ،در دو گروه آزمايش و گروه كنترل قرار گرفتند .سپس پيش آزمون انجام شد،پس از آن هردو گروه در دو كلاس مجزا قرار گرفت ودر حالي كه مدرس در كلاس گروه كنترل به آموزش به طريق سنتي و متداول مشغول بودند، گروه ديگر يعني گروه آزمايش در كلاس ديگر به كمك ابزار ايجاد ارتباط مجازي ويدئوكنفرانس به صورت آن لاين صوت و تصوير مدرس را در يافت مي كردند.در حين تدريس دانشجويان سئوالات خود را مطرح ،و استاد به صورت حضوري براي كلاس گروه كنترل ،و به صورت مجازي براي كلاس گروه آزمايش پاسخ مي دادند.واين روش تا پايان جلسه آخر ادامه داشت.سپس آزمون دوم( پس آزمون) بر روي هر دو گروه انجام شد...پس از مدت دو هفته آزمون ديگري (آزمون سوم يعني آزمون ماندگاري يادگيري) جهت بررسي ماندگاري يادگيري ازمودني ها به عمل آمد و داده هاي تحقيق به دست آمده ومورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت وبا استناد به نتيجه اين تجزيه و تحليلها و مراجعه به نتايج ويافته هاي تحقيقات قبلي نتيجه گيري شد كه يادگيري حاصل از آموزشهاي مجازي به كمك معلم مجازي با كيفيت تر و با دوام تر از آموزشهاي سنتي حاصل از معلم حضوري مي باشد.ودانشگاه هاي كشور مي توانند برخي از دروس را به صورت متمركز (يا درون مدرسه اي)برگزار نموده تا بتوانند از اساتيد خبره بهره مند گرديده واز اين طريق از زيان هاي علمي حاصل از كمبود اساتيد،جلوگيري نمايند.

 

 

122صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 33000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


مطالعات معماری آرامگاه و زیارتگاه (مقبره)

دسته بندی: معماری
1595 بازدید

مطالعات معماری آرامگاه و زیارتگاه (مقبره) مطالعه موردی آرامگاه آذر یزدی (یزد)
با اینکه این مفاهیم باطنی از مشخصه های بارزمعمای ایرانیان می باشند اما برخی آثارعلی الخصوص در دوره اسلامی به گونه ی شاخص عرصه ی بروز قدرتمند اینگونه مفاهیم غیرمادی بوده اند، که همان معماری بناهای مذهبی می باشد که در خدمت تعالی انسان شکل گرفته است و تاثیر گذاری معمار ایرانی در شیوه ی زندگی و طرز تفکر استفاده کنندگان بنا را به خوبی می توان در این گونه آثار از جمله مساجد، آرامگاه ها و از سایر بناهایی از این دست باز یافت .
بناهایی که پیچیدگی هایشان در عرصه های مختلف هنر تجلی تلاش ذهنی سراینده ی بناست، در تصنیف اشکال پیچیده ی آفرینش .
بناهایی که با توجه به بی پیرایگی ذاتی کالبد خویش را عرصه تعالی ذهن تا حقیقتی بس شگرف می داند. حقیقتی که از راه منطق فهم نتواند شد. در این میان مقابر و آرامگاه بزرگان دینی بعد از مساجد مورد عنایت و توجه خاص مردم بوده و می باشند با اینکه به عینا خواندن نماز در قبرستان و آرامگاه ها از افعال مکروه است بلکه کراهاتی نیز نسبت به نماز در گورستان و آرامگاه ها وجود دارد ، معهذا شیعه برای حفظ خاطره ی بزرگان دینی و تاریخی به مقابر ائمه و اصحابشان اهمیت ویژه ای می دهد و بدین گونه است در سراسر ایران بسیاری از امامزاده و بقاع متبرکه هنوز هم به عنوان جانشین مسجد مورد استفاده قرار می گیرد.

 

180صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و عکس کامل دارد قیمت 28000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


مطالعات معماری استخر

دسته بندی: معماری
5375 بازدید

مطالعات معماری استخر مجموعه ورزشی آبی

در اين رساله مجموعه فرهنگي-ورزشي مکاني است که در آن جوان از يک سو به بيان و مطرح کردن خويش و احساسات و انديشه هايش مي پردازد و از سوي ديگر بر ذخيره فرهنگ ملّي مي افزايد. و همچنين به جنبه حرفه ايي ورزش خود خواهد پرداخت.
بنابراين اين مرکز به گونه اي طراحي شده است که بطور همه جانبه در برانگيختن روحيه کشف و ابداع خلّاقّيت در جوانان و گسترش روحيه ورزشي موثّر بوده و نماد فرهنگ و حوزه نفوذ خود باشد.
با توجّه به اينکه پروژه يک مجموعه فرهنگي-ورزشي ،تفريحي است و بطور مستقيم با امور فرهنگي و ورزشا سرو کار دارد و با توجّه به موقعّيت سايت و از آنجائيکه تهران خود يکي از قطب هاي فرهنگي کشور است، از اين رو در اين پايان نامه سعي شده است که تهران، آن ،فرهنگ حاکم بر آن و نيز مسائلي از اين دست مورد توجّه قرار گيرد ،از اين جهت بخشي از پايان نامه بر شناخت موارد فوق اختصاص داده شده است.
همچنين مفهوم فراغت ،امري است که در100 سال اخير به ويژه پس از تحوّلات فکري و صنعتي روي داده در اروپا و آمريکا و بدست آمدن فرصت بيشتري پس از کار براي افراد بدست آمده است و در واقع در ارتباط مستقيم با موضوع شهرنشيني و کارکردها و ويژگي هاي حاکم بر شهر و شهرنشيني شکل گرفته است و البته مسئله فراغت و پر شدن اوغات فراغت با برنامه هاي ويژه فرهنگي و تفريحي مورد علاقه جوانان و مردم يکي از علل بوجود آمدن مراکز فرهنگي و تفريحي در دوره معاصر بوده اند. از اين رو در مطالعات به اين مباحث نيز پرداخته شده است.در بخشي از اين رساله به مباني نظري پروژه ها پرداخته شده است، با توجّه به اينکه هدف ايجاد مرکزي فرهنگي-هنري براي جوانان مي باشد، بنابراين در مباحث اين بخش عوامل گوناگوني نظير جوانان و ويژگي هاي آن و نيا زها و ارتباطات جوانان و غيره مورد بررسي قرار گرفته اند و همچنين فرهنگ که در ارتباط مستقيمي با پروژه قرار دارد و خود مقوله اي گسترده را دربر مي گيرد که داراي مولّفه ها و زير مجموعه هاي بسياري است، مورد توجّه قرار گرفته است در بخش سوّم نيز نمونه هايي از مراکز فرهنگي ورزشي داخلي و خارجي با استفاده از عکس و نقشه هاي موجود مورد بررسي قرار گرفته است. امّا پيش از آنکه بتوانيم طراحي کنيم و طرح مقبول و مناسبي را ارائه کنيم بايد اطلاعات کافي و علمي مناسب در ارتباط با موضوعات و عملکردهاي گوناگون پروژه داشته باشيم. بنابراين به برخي از قوانين و استانداردهاي مورد نياز براي طراحي و فضاهاي گوناگون اشاره شده است.
در بخش آخر اين پايان نامه نيز به پروژه مورد نظر پرداخته شده است و در قسمت آناليزسايت، علت انتخاب سايت، ويژگي ها و پتانسيل هاي موجود در سايت و جمعّيت افرادي که با اين پروژه سروکار خواهند داشت و نيز ساختارهاي موجود در اطراف سايت مطرح شده است. و در قسمت توضيح طرح نيز نحوه سازماندهي فضاهاي پروژه و ترکيب و کانسپت کلي حاکم بر پروژه توضيح داده شده است. در اين بخش همچنين برنامه ريزي فضايي و عملکردي و مساحت ها و زيربناهاي فضاهاي مختلف آمده است و همچنين در مورد معماري و علل قرارگيري فضاهاي گوناگون توضيح داده شده است.در جهت شناخت نظام موجود فرهنگي ورزشي و اجتماعي ارائه تعريفي از فرهنگ ضروري است. فرهنگ به معناي کلّ آن، هر آنچه را که دست ساخت و يا تفکّر ساخت انسان است شامل مي شود؛ هر ملتي فرهنگ خاصّ خود را دارد که جوهره آن را تشکيل مي دهد. جوهره اي که در حدّي گسترده از طبقات اجتماعي و سطوح مختلف زندگي تبعّيت نمي کند که زمان طولاني از ريشه هاي خود جدا بماند، فرهنگ ميراثي در هم آميخته از زبان، مذهب، ادبيات، تاريخ ميراث معماري، شيوه تزئينات، سنّت ها و عادات است.
فرهنگ همچنين بصورت هاي مختلف در سيماي شهر متجلّي مي شود:
با سبک هاي معماري، شيوه تزئينات، نوع مصالح ساختماني، شکل ها، پل ها، رنگ ها، بوها، چهره ها، صداها، نوشته ها، و خلاصه از طريق فضايي که شهرها را از يکديگر متفاوت مي سازد.

 

129صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 11000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


مطالعات معماری پردیس سینمایی

دسته بندی: معماری
5450 بازدید

چکیده
آنچه تحت عنوان دفترچه مطالعاتی طراحی پردیس فرهنگی –هنری واقع در شهر تهران در ادامه به آن خواهیم پرداخت مجموعه ای است شامل فصول زیر :
فصل اول از مطالعات اختصاص به مجموعه فرهنگی-هنری و آشنایی با آن دارد. در این فصل با عملکرد این مجموعه آشنا خواهیم شد.
فصل دوم از مطالعلت به دو بخش ”مطالعات استان تهران“ و ”مطالعات سایت“ تقسیم می شود و در نهایت عوامل موثر در انتخاب سایت بررسی می شود.
فصل سوم نیز به شناخت و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی میپردازد.
در فصل چهارم با ضوابط و استانداردهای کلی طرح وتحلیل آنها و برنامه فیزیکی آن آشنا خواهیم شد.
در فصول آخر نیز نوع جانمایی طرح در سایت، لکه گذار ی ها ،طرح های پیشنهادی،روند طراحی و به طور کلی رسیدن به حجم نهایی بررسی میشود

 

216صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+تصاویر قیمت 21600 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


مطالعات معماری طراحی بانک

دسته بندی: معماری
4779 بازدید

بانک‌ها عموما داراي دو گونه ساختمان مي‌باشند: گونه اول ساختمان‌هايي با کاربري اداري که شامل ادارات مرکزي و مديريت‌ها يا سرپرستي شعب بانک در استان‌ها مي‌باشند و دسته دوم ساختمان شعب بانک‌ها که مراجعه‌کنندگان بيشتري داشته و تعداد و پراکندگي بيشتري نسبت به ساختمان‌هاي ستادي دارند. البته بانک‌ها داراي ساختمان‌هاي ديگري با کاربري آموزشي، رفاهي و غيره نيز دارند، اما از آنجاييکه هدف پایان نامه موضوع ساختمان‌هاي با کاربري تجاري و اداري مي‌باشند، همچنين بسياري از ساختمان‌هاي رفاهي و آموزشي بانک‌ها در غالب يک مجتمع و در جوار ساختمان‌هاي اصلي مي‌باشند، از پرداختن به اينگونه ساختمان‌ها صرفنظر مي‌گردد.

 

 

150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 16900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


مطالعات معماری خانه تئاتر

دسته بندی: معماری
4556 بازدید

تئاتردرسراسر تاریخ خود همه کارکردهایی را که در بالا شمردیم انجام داده است وتئاتر واشکال متنوع آن ، فیلم وتلویزیون همچنان مشغول انجام کارکردها برای بسیاری از مردم این روزگارند . تئاتر هم یکی از قدیمیترین وهم یکی از جدیدترین هنرهاست .در جهان غرب ، مبادی این هنردست کم به یونانیان باستان یعنی حدود 540 سال پیش از میلاد مسیح وشاید هم پیشتر از آن می رسد. این هنربا گذشت زمان خود باقی نگهداشته است . این اصل همانا به اجرا درآوردن یا به نمایش گذاردن حوادث در بعد واحدی از مکان وزمان است که توسط عده ای تماشاگر اشغال شده باشد . موقع بازگویی رمان ، داستان درباره چیزی است که درگذشته روی داده است وعملیات باید در ذهن خواننده یا شنونده باز آفرینی شود .درتئاتر ماشاهد اعمالی هستیم که دربرابر چشمهایمان روی می دهد.

 

 

105صفحه فایل ورد (Word) فونت 12 منابع  دارد قیمت 8000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


رساله معماری خانه جوان

دسته بندی: معماری
5000 بازدید

پس از انتخاب موضوع انجام مطالعات صورت پذيرفت كه در ٢ بخش مي‌باشد.
مطالعات كتابخانه‌اي و ميداني، در مطالعات كتابخانه‌اي شناخت جوان مدنظر قرار گرفت در اين مبحث به شناخت خصايص فردي جوان و نيازهاي آن توجه شده است.
در بخش مطالعات ميداني براي رسيدن به يك ديدگاه كلي از خانه جوان يك نظرسنجي در بين جوانان در ٤ حالت بيان شد: ١) نوع فضا ٢) نوع فعاليت،
٣) برداشت و ٤) هدف خانه جوان مدنظر قرار گرفت تا حس فضاي مورد نظر براي مجموعه به صورت زنده و پويا و همچنين بسيار قابل لمس باشد: پس از انجام مطالعات و گفتگو با جوانان مختلف و اساتيد و كارشناسان در اين مورد به يك نتيجه كلي از لحاظ وجود يك خلأ محيطي براي جوان برخورد كرديم، كه اين خلاء وجود نداشتن فضاي به عنوان فضايي براي رشد در زمينه مختلف مي‌باشد. به طور كلي در جامعه محيط‌ها براي استفاده و رفع نيازهاي يك جوان وجود دارد اما نبود فضايي كه بتواند در آن جوان به حدي از رشد و آگاهي براي يك انتخاب درست برسد وجود ندارد و يا به صورت فرعي و غيراصلي در كنار فضاهاي ديگر وجود دارد كه نمي‌تواند تأثير خاصي برروي جوان بگذارد.
لذا توجه به ايجاد چنين محيطي مدنظر قرار گرفت. ايجاد فضايي كه در آن جوان با برخورد، با افراد مختلف و تجربه‌هاي گوناگون به يك رشد فكري و عقلي در حد مطلوب برسد. نتيجه اين مرحله بدين معنا مي‌باشد كه پس از برخورد با اين فضاها و گزينه‌هاي مختلف موجود ديگر ميزان خطا براي جوان در تجربه‌هاي قابل لمس در جامعه به حداقل برسد. لذا هدف كلي براي اين مجموعه ايجاد رشد و آگاهي در جوان مي‌باشد.

 

 

207صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +تحلیل سایت قیمت 17000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


مطالعات معماری ایستگاه راه آهن

دسته بندی: معماری
4647 بازدید

گستردگي اطلاعات در عصر ما و محدوديت زمان مطالعه ، لزوم انجام و ارائه تحقيقات به روش هاي علمي و فني را امري ضروري ساخته است.. در اين راستا اولين گام شناسايي موضوع رساله ، دلايل تدوين و اثبات ضرورت اجراي طرح بوده است كه در اين فصل سعي گرديده تا به اين موضوع پرداخته شود.
بدون تردید یکی از موانع مهم پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور ضعف و نارسایهای در سیستم حمل و نقل به ویژه راه آهن می باشد، هر چند طریقه احداث راه آهن دو خط معادل هزینه احداث آزاد راه شش بانده می باشد. اما از نظر هزینه بهره برداری و نگهداری با صرفه تر است. بطوری که از نظر سوخت و انرژی میزان مصرف راه آهن به جاده رقم 1 به 12 است و از نظر میزان ارزبری یک به دو است با این وجود در ازای هر 350 کیلومتر راه جاده ای تنها یک متر راه آهن در کشور ما وجود دارد، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که مرکز ثقل سه قاره ای آسیا و آفریقا و اروپاست می توانیم در جهان سهم منحصر به فردی از ترانزیت کالا را به خود اختصاص دهد. این قدر که درآمد حاصل از آن می تواند جایگزین منابع نفت کشور باشد.
از اجرای سیستم حمل ونقل ریلی، ایستگاه است. ایستگاه نقطه آغازی برای بالندگی و عرضه مفاهیم در قالب کالبد برای تازه واردان و باعث حسن تعلق شهروندان است، اولین خاطرات ورود و آخرین وداع در ایستگاه صورت می گیرد و مسافران خود را در نمادهایی از فرهنگ و روحیه مکان غرق می یابند، بدین ترتیب که ایستگاه شایسته می تواند سمبل مناسبی برای شهر باشد. ایستگاه باید بتواند در سریعترین حالت ممکن مسافر را از محوطه به ساختمان ایستگاه و از ساختمان به سکو انتقال دهد این انتقال باید شفاف و به سهولت انجام پذیرد.

 

 

120صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد+عکس قیمت 18000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


مطالعات معماری خانه سالمندان

دسته بندی: معماری
4071 بازدید

هدف از انجام این طرح پژوهشی، تدوین معیارهای طراحی معماری مراکز خدمات برای سالمندان جهت ارتقاء کیفیت زندگی، کمک به مستقل ماندن، کاهش اضطراب و پیشگیری از اختلالات روانی آنان،‌ به دلیل تنهایی و بروز افسردگی می‌باشد.
با طراحی مناسب اين مراکز ، ضمن ایجاد امید به زندگی و کمک به سالم پیر شدن افراد ، می‌توان فرصت کافی در اختیار خانواده‌ها برای رسیدگی به کار، سایر مسئولیت‌ها، سلامت و بهداشت خویش و در عین حال آسودگی خاطر از بابت مراقبت سلامتی عزیزترین کسان خویش (سالمندان) قرار داد.
از سوی دیگر، برنامه‌ریزی و تدوین معیارها و رهنمودهای طراحی معماری جهت فراهم آوردن امکانات ورزشی و تفریحی، فعالیتهای آموزشی، مراقبت‌های پزشکی و پرستاری، درمانهای توانبخشی، مراقبتهای نقاهتی، مراقبتهای شخصی و حمایتهای اجتماعی، مراقبتهای مسکونی کوتاه مدت (شامل تختخواب‌های موقت و امکانات غذاخوری)، برای استفاده سالمندانی که دارای ضعف قوای حسی و ناتوانی‌های بدنی می‌باشند و یا به دلیل مسائل خانوادگی مجبورند ساعاتی از روز را به تنهایی بگذرانند از دیگر اهداف این طرح پژوهشی می‌باشد.

 

192صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 19200 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید