تحلیل موانع کاربرد فناوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه

دسته بندی: علوم تربیتی
1274 بازدید

چکیده
در دنیای امروز که عصر اطلاعات نام گرفته، نظامهای آموزشی در مقابل موج عظیمی از تحولات قرار گرفته اند. اگر چه ورود فناوری اطلاعات به مدارس می تواند باعث تحول نظام آموزشی شود ولی کاربرد فناوری اطلاعات با موانعی همراه است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول بوده است. همچنین اهداف جزعی بررسی موانع زیرساخت های انسانی کاربرد فناوری اطلاعات، بررسی موانع زیرساخت های تجهیزاتی کاربرد فناوری اطلاعات، بررسی موانع زیرساختهای فرهنگی کاربرد فناوری اطلاعات، مقایسه موانع زیرساختهای انسانی، تجهیزاتی و فرهنگی، شناسایی موانع اصلی کاربرد فناوری اطلاعات، تعیین عناصر اصلی موانع کاربرد فناوری اطلاعات بر حسب اهمیت در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول مد نظر بوده اند. روش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری مورد مطالعه مدیران و دبیران مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول هستند که از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی براساس جدول کرجسی و مورگان 210 دبیر و 36 مدیر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ با 43 سوال 5 گزینه ای که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده بود، استفاده گردید. برای تعیین روایی آن ازروایی محتوایی و صوری، و برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد، که ضریب آلفا 91/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، استنباطی و تحلیل عاملی با چرخش واریماکس با نرم افزارهای SAS و SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ضعف در زیرساختهای انسانی، تجهیزاتی و فرهنگی مانع کاربرد فناوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی آبادکتول است. همچنین بین میانگین های نمرات بدست آمده در زیرساخت های انسانی، تجهیزاتی و فرهنگی تفاوت معنی داری وجود دارد. براساس یافته های حاصل از تحلیل عاملی، 43 متغیر در 12 عامل موانع انگیزشی، تجهیزاتی _ فنی، فرهنگی، انسانی، اقتصادی _ مالی، زیرساختهای آموزشی، دسترسی، اجتماعی، توانایی های حرفه ای، پرداخت مزایای کاربران، فیلترینگ، متخصصین طراحی فناوری، قرار گرفتند.

کلید واژه ها
زیرساختهای انسانی، زیرساختهای تجهیزاتی، زیرساختهای فرهنگی، موانع، تحلیل عاملی

 

 

23صفحه فایل ورد (Word) فرمت : مقاله فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 15900 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


مقايسه تاثير آموزش معلم مجازی با آموزش معلم حضوری بر بريادگيری دانشجويان دانشگاه های آزاد اسلامی

دسته بندی: علوم تربیتی
1291 بازدید


اين پژوهش باعنوان مقايسه تاثير آموزش معلم مجازي On lineبا آموزش معلم حضوري ،بر بريادگيري دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان فارس در كلاس هاي حقيقي،و هدف كلي:مقايسه تاثير آموزش معلم مجازي آن لاين با آموزش معلم حضوري،بر يادگيري دانشجويان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان فارس در كلاس هاي حقيقي،ونيز توصيه به مسئولين دانشگاه هاي كشور به استفاده از اساتيد مجرب بصورت مجازي، جهت جلوگيري از زيانهاي كمبود اساتيدخبره.وهمچنين با اهداف جزئي:.بررسي امكان تاسيس كلاسهاي حقيقي با استفاده از معلم مجازي .همراه با كيفيت مطلوب در يادگيري دانشجويان،.بررسي ميزان تاثير تكنولوژي آموزشي بر يادگيري دانشجويان. بررسي مقايسه اي كيفيت يادگيري از طريق آموزش معلم مجازي با معلم حضوري ،بررسي بكار گيري معلمان مجازي به جاي معلمان حقيقي، بررسي مقايسه اي ميزان پايداري يادگيري حاصل از آموزش مجازي با يادگيري حاصل از آموزش سنتي.انجام شده است.
سئوالات اين پژوهش عبارتند از: 1 –وضعيت تحصيلي دانشجوياني كه از آموزش معلم مجازي آن لاين استفاده كرده اند چگونه است؟2-آيا كيفيت يادگيري دانش آموزان حاصل از آموزش توسط معلم مجازي آن لاين نسبت به يادگيري آنها توسط معلم حقيقي متفاوت است؟. 3. –آيا پيشرفت تحصيلي دانشجوياني كه از آموزش مجازي استفاده كرده اند ،با دانشجوياني كه از آموزش معلم حقيقي استفاده كرده اند متفاوت است؟4.-آيا ميزان پايداري يادگيري حاصل از آموزش مجازي با يادگيري حاصل از آموزش سنتي متفاوت است؟ شيوه اجراي اين تحقيق به اين صورت بوده است كه پس از انتخاب نمونه آماري به روش خوشه اي – تصادفي، آزمودني ها به طريق انتخاب تصادفي ،در دو گروه آزمايش و گروه كنترل قرار گرفتند .سپس پيش آزمون انجام شد،پس از آن هردو گروه در دو كلاس مجزا قرار گرفت ودر حالي كه مدرس در كلاس گروه كنترل به آموزش به طريق سنتي و متداول مشغول بودند، گروه ديگر يعني گروه آزمايش در كلاس ديگر به كمك ابزار ايجاد ارتباط مجازي ويدئوكنفرانس به صورت آن لاين صوت و تصوير مدرس را در يافت مي كردند.در حين تدريس دانشجويان سئوالات خود را مطرح ،و استاد به صورت حضوري براي كلاس گروه كنترل ،و به صورت مجازي براي كلاس گروه آزمايش پاسخ مي دادند.واين روش تا پايان جلسه آخر ادامه داشت.سپس آزمون دوم( پس آزمون) بر روي هر دو گروه انجام شد...پس از مدت دو هفته آزمون ديگري (آزمون سوم يعني آزمون ماندگاري يادگيري) جهت بررسي ماندگاري يادگيري ازمودني ها به عمل آمد و داده هاي تحقيق به دست آمده ومورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت وبا استناد به نتيجه اين تجزيه و تحليلها و مراجعه به نتايج ويافته هاي تحقيقات قبلي نتيجه گيري شد كه يادگيري حاصل از آموزشهاي مجازي به كمك معلم مجازي با كيفيت تر و با دوام تر از آموزشهاي سنتي حاصل از معلم حضوري مي باشد.ودانشگاه هاي كشور مي توانند برخي از دروس را به صورت متمركز (يا درون مدرسه اي)برگزار نموده تا بتوانند از اساتيد خبره بهره مند گرديده واز اين طريق از زيان هاي علمي حاصل از كمبود اساتيد،جلوگيري نمايند.

 

 

122صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 33000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


بررسی عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش

دسته بندی: علوم تربیتی
667 بازدید

هدف از تحقيق حاضر بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از افزايش تحصيلات مديران برانگيزش كاركنان و يا افزايش انگيزه امنيتي مديران بر روي انگيزش كاركنان و يا افزايش انگيزه خوديابي و تحقيق خود بر روي انگيزش كاركنان و همين طور افزايش سابقه كاري مديران بر روي انگيزش كاركنان كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از مديران و كاركنان آموزش و پرورش كه شامل معلّمين و دبيران و آموزگاران است كه يك اين جامعه 280 نفر است كه 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و پرسش نامه مربوط به انگيزش كاركنان و مديران بر روي آنها اجرا گرديده كه اين پرسش نامه 60 سئوال دو گزينه اي بله و خير دارد كه جهت آزمون فرضيه ها از روش آماري X2 استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه انگيزه امنيّتي، افزايش تحصيلات و همين طور سابقه كاري و انگيزه خوديابي مديران مي تواند برانگيزش كاركنان تأثير مثبتي داشته باشد.

 

 

 

104صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 16500 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام پروپوزال و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی ميزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

دسته بندی: علوم تربیتی
1076 بازدید


چكيده :
امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جايگاه خاص برخوردار است ،‌پيشرفت صنعتي و اقتصادي در سال هاي اخير كه رفاه و آسايش بيشتري را به ارمغان آورده است و به شمار بيشتري از مردم اين امكان را بخشيده است كه نسبت به گذشته بخش بيشتري از اوقات خود را به امور معنوي – فرهنگي بپردازند.
در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگي معنوي و فرهنگي هر جامعه بسيار نزديك است همين امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجراي سياستهاي مناسب فرهنگي ،‌ورزشي ،‌اتخاذ روش تشويق آميز و مانند اينها از هدر رفتن آن جلوگيري كند .
اين تحقيق با طرح اين سؤال كه در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحيه 2 شهر يزد اوقات فراغت خود را به انجام چه كارهايي مي پردازند ؟ آغاز مي شود و با هدف بررسي چگونگي نحوه ي گذراندن اوقات فراغت و نوع فعاليتهاي فراغت و كم و كيف پرداختن به هر كدام از فعاليت هاي فراغت و تعيين علايق دانش آموزان و نيز بررسي ميزان دخالت امكانات در نحوه ي گذران اوقات فراغت مي باشد.
اين تحقيق شامل 7 سؤال پژوهشي كه ميزان اوقات فراغت ،‌سهم والدين و همسالان‌، تلويزيون ، ‌اينترنت ‌،موسيقي ‌،... ،‌مطالعه ي علمي و غير علمي و نيز رضايت دانش آموزان از نحوه ي گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را مي سنجد كه نتايج بطور كامل در فصل پنجم آمده است .
اطلاعات اين تحقيق از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديده است و در قالب جداول فراواني ،‌درصدها ،‌نمودارها تجزيه و تحليل شده است .

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 16000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


بررسی رابطه سبك رهبری مديران (براساس نظريه ليکرت) با ميزان رضايت شغلی دبيران در مدارس

دسته بندی: علوم تربیتی
1346 بازدید

چكيده
این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.
روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی به تعداد 201 نفر می باشند که با استفاده از جدول (تاکمن) از بین 201 نفر دبیر شاغل در 11 مدرسه شاهد تعداد 133 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را براساس چهار سبک رهبری لیکرت مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا) می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمونهای تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه "Anova" و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل "t.test" و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید.
1- بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد
2- بین سبک رهبری آمرانه – استثماری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری موردنظر رابطه معنی داری وجود ندارد
3- بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود ندارد
4- بین سبک رهبری مشورتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد
5- بین سبک رهبری مشارکتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

 

138صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 24000 تومان 

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه علوم تربیتی و مدیریت آموزشی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 


تأثير تماشای تلويزيون بر كيفيت تحصيلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

دسته بندی: علوم تربیتی
933 بازدید

نظر به اينكه تلويزيون يك رسانه گروهي است كه اكثر مردم كشور ما و بخصوص كودكان از آن استفاده مي كنند لذا بر آن شديم تا تأثيراتي كه اين رسانه مهم در كيفيت تحصيلي دانش آموزان دارد، در كلاسهاي چهارم و پنجم ابتدايي ناحيه 2 يزد (دخترانه و پسرانه) بررسي كنيم.

 

تلويزيون به عنوان يكي از وسايلي است كه تا به حال توانسته تعداد زيادي از افراد را به خود جلب نمايد و اثرات مثبتي بر جاي بگذارد اما به نظر مي رسد در كنار آن مشكلاتي را هم ايجاد نموده است از قبيل (انجام دادن تكاليف در حين تماشاي تلويزيون – تماشاي مداوم تلويزيون - كم تحركي – دير خوابيدن) پس برآنيم تا اين مسئله بررسي شود.

 

30صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 7000 تومان 

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال و پایان نامه  روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


عملکرد ضعیف معلم در کلاس درس

4099 بازدید

پایا نامه عملکرد ضعیف معلم در کلاس درس (ضعف مدیریت معلم)

معلم محور اصلي تعليم و تربيت است كه دلسوزانه فعاليت مي‏كند تا مطلبي را به نحو احسن و قابل فهم به فراگيران منتقل كند. بديهي است كه در اين مسير مهم‎‎ترين  كار توانايي مديريت واداره كلاس و ايجاد رفتار مطلوب در سايه ارتباط خوب و مؤثر با دانش‎آموز مي‎باشد.

هدف از روش‎هاي اداره كلاس، فراهم كردن جوي است كه در آن تدريس راحت‎تر صورت پذيرد. آنچه در اداره مؤثركلاس درس همواره بايد مد نظر باشد، اولويت تأكيد بر پيشگيري از بدرفتاري نسبت به مقياس‎هاي تسكين دهنده مانند تنبيه است. مشكلات بالقوه رفتاري بايد شناخته شود تا با اعمال روش‎هاي صحيح در كلاس از پيشروي آنها جلوگيري گردد.[1]

براي مديريت كلاس، ابتدا يك ارتباط مؤثر و مناسب بايد بين معلم و دانش‎آموز برقرار باشد و براي بي قراري اين ارتباط مهارت‎هايي براي معلم مورد نياز است. يك معلم توانا با بهره‎گيري از شيوه‎هاي متفاوت مي‎تواند پل ارتباطي بين خود و دانش‎آموز را ساخته و استحكام بخشد. مهارت‎هايي نظير: اجتناب از تنبيه شديد و مكرر، اجتناب از شوخي، پرهيز از پيش داوريهاي غير منصفانه، ابراز علاقه و توجه به دانش‎آموز، احترام به آنها، دوستانه رفتار كردن، اهميت دادن به نظرات آنها و...

آنچه كه مهم‎تر جلوه مي‏كند نقشي است كه خود دانش‎آموزان در برقراري يك ارتباط خوب با معلم خود دارا هستند. وقتي دانش‎آموزان بتوانند با معلمشان ارتباط برقرار كنند، خواهند توانست مشكلات آموزشي، يادگيري، رفتاري و ..... خود را در كلاس به حداقل برسانند و محيط كلاس، محيطي دلپذير جهت امر آموزش خواهد شد.

 

 

واژه های کلیدی: عملکرد معلم ، رهبری توزیع شده، بهسازی آموزش، عملکرد ضعیم معلم , تاثیرات مدیریت معلم در کلاس درس

 

  72 صفحه فایل ورد فونت 14 منابع و پرسشنامه دارد قیمت:12000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی

دسته بندی: علوم تربیتی
1243 بازدید

بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بطور کلی وسایل آموزشی به ابزارها و امکاناتی اطلاق می گردد که در جریان تدریس جهت تفهیم بهتر مطالب درسی و یادگیری موثر توسط معلم و دانش آموز بکار می روند . این وسایل آموزش را از حالت سخنرانی محض خارج می کنند و یادگیری را با بهره گیری از حواس مختلف آسان و ممکن می سازند. در این شرایط شاگردان قادرند اطلاعات رفتار و مهارتهای جدید را با درک کامل بدست آورند.

آنچه می شنوم فراموش می کنم آنچه می بینم به خاطر می آورم و آنچه انجام می دهم می آموزم.

سخن فوق حکایت از این دارد که یادگیری زمانی تحقق می یابد که دانش آموز خود مستقیما در جریان آموزش قرار گیرد و خود را در آموزش شریک و سهیم بداند وقتی دانش آموز سیمی را از یک طرف به باطری و از طرفی دیگر به لامپ وصل می کند و با زدن کلیدی لامپ روشن می شود احساس شعف زاید الوصفی به او دست می دهد . آنچنانکه گویی کشف مهمی انجام داده است . این آموزش در ذهن او بیشتر ماندگار خواهد بود. البته تاکید بر استفاده از این وسایل هیچ گاه به معنی نفی نقش معلم نیست. زیرا هیچ    وسیله ای نمی تواند جایگاه اصلی و با ارزش معلم را پر کند اما وقتی معلم این وسایل را در آموزش بکار می برد کودکان را در فراگیری بهتر عمیق تر و سریع تر مطالب یاری می کند، مفاهیم درسی جذابیت بیشتری پیدا می کند و کلاس ساکن و خاموش تبدیل به کلاسی سیال و پر هیاهو می گردد.

بنابراین با استفاده از وسایل و امکانات آموزشی گفته ها و مطالب درسی برای دانش آموزان عینی تر و ملموس تر می شود حتی گاهی اتفاق می افتد که آنها در هنگام مشاهده و کار با وسایل نکاتی ریز و ظریف را کشف می کنند که برای همیشه در ذهنشان باقی می ماند پس هر اندازه که آنها از حواس خود بیشتر بهره بگیرند استعداد و خلاقیتشان بیشتر شکوفا می شود ذهنشان بیشتر فعال می شود و معلم نیز از کار خود نتیجه بهتری می گیرد در واقع معلم با بکارگیری این روش به سلامت روانی خود نیز کمک کرده است.

پس باید در عصر انفجار دانش از کوتاهترین و موثرترین راه به اهداف آموزشی مورد نظر خود برسیم و باید بدانیم که تحقق این امر جز با بکارگیری و بهره گیری صحیح و برنامه ریزی شده از وسایل و امکانات آموزشی مقدور نیست.

 

90 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع فارسی دارد  قیمت:6500تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

  


بررسی اثر بخشی محتوای شبکه ملی مدارس ايران (رشد) در پيشرفت تحصيلی دانش آموزان

دسته بندی: علوم تربیتی
1243 بازدید

بررسی اثر بخشی محتوای شبکه ملی مدارس ایران (رشد) در پیشرفت تحصیلی دانش اموزان

در دنیای كنونی‏، پیشرفت و توسعه بدون داشتن اطلاعات اگر غیر ممكن نباشد دشواراست و كشوری كه تلاش می‌كند از هر جهت مستقل شود‏، نیازمند داشتن اطلاعات درست و صحیح است.

امروزه اطلاعات آنچنان برحیات علمی، آموزشی، سیاسی، فرهنگی، صنعتی و اقتصادی انسان‌ها تاثیر گذاشته است كه نمی‌توان از آن غفلت نمود. اطلاعات منبع اصلی تصمیم گیری بوده و تصمیم گیری به موقع و درست به اطلاعات مناسب و صحیح بستگی دارد و عدم دسترسی به آن خود سبب خسارت‌های اقتصادی و مالی فراوان می‌باشد.

اطلاعات به عنوان یكی از منابع تولید در كنار عواملی چون كار و زمین و سرمایه قرار گرفته است(محسنی‏ 1380، ص45-39). و نیز اطلاعات عامل اصلی كسب قدرت است و تسلط واقعی، تسلط اطلاعاتی است(بهشتیان، 1379).

تلاش بی‌وقفه و گسترده برای كسب دانش و آگاهی بیشتر، دوره كنونی را به عصر انفجار اطلاعات تبدیل كرده است.(غلام زاده،1377)علت اطلاق اصطلاح عصر اطلاعات به دوره حاضر،گسترش میزان اطلاعات وسرعت تبادل آنها از طریق محمل‌های اطلاعاتی مختلف میباشد.(اصنافی،1383) اصطلاح «انقلاب اطلاعاتی» كه در دهه‌های پایانی قرن بیستم وارد فرهنگ لغات مردم جهان شد و هر روز ابعاد تازه‌تری به خود گرفت، حاكی از گذر جامعه جهانی از مرحله صنعتی به مرحله اطلاعاتی یا رسیدن به جامعه اطلاعاتی است. این جامعه نوین كه با سرعت افسانه ای به طی مراحل توسعه و تكامل خود مشغول است، مدیون صنعت اطلاعات است.

زیرا این صنعت یك صنعت استراتژیك و از سودآورترین صنایع جهان محسوب می‌شود و از طرفی یك صنعت ژنریك است(سعادت، 1380).

درك و شناخت فرآیند جست و جوی اطلاعات و توسعه سامانه‌ها و راهبردها حمایت از آن، اهداف اساسی علم اطلاعاع رسانی را تشكیل می‌دهد(ماركیونی نی،1998) اهمیت این فرآیند تا بدانجاست كه در برخی از متون از آن با نام «فرآیند تبدیل اطلاعات به دانش»یاد می‌كنند.(رافست،2002) حجم عظیم اطلاعاتی كه هر دوره در دنیا منتشر می‌شود و اهمیت انتقال به موقع این اطلاعات سبب تحول سریع نظام‌های اطلاع رسانی در دو دهه اخیر شده است(گنیز،1997).

 

41 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع فارسی دارد  قیمت:5500تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 

 


بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

دسته بندی: علوم تربیتی
1136 بازدید

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

 

امروزه ضرورت آشنایی عوامل اداری و آموزشي مدارس، با مشکلات و تنگناهای تحصیلی بیش از پیش مشهود است. معلمان برای اینکه بتوانند با موفقیت به امر آموزش و پرورش بپردازند؛ نیاز به شناخت دانش آموزان و آگاهی نسبت به نقاط ضعف و قوت یاد گیرندگان و عناصر مرتبط با آموزش دارند. به نظر می رسد دوران و روزگار کسانی که بخواهند بدون توجه به نیازهای دانش آموزان و ابعاد رشدی آنان و تعامل عوامل گوناگون صرفاً با تکیه بردانش خود به آموزش و پرورش بپردازند؛ پایان یا فته است. تعلیم و تربیت انسان از بدو پیدایش بشر مورد توجه بوده؛ اما اهمیت آن در قرون اخیر بطور فزاینده ای آشکار شده است. در حال حاضر آموزش و پرورش، کلید توسعه جوامع محسوب می گردد؛ و موفقیت و سعادت ملتها به کیفیت تعلیم و تربیت بستگی دارد، بدون تردید آینده هر کشوری را می توان از سیمای کنونی آموزش و پرورش آن دریافت کرد (نجفی، 1371). از آن گذشته طی سالهای اخیر، که پیشرفتهای تکنولوژی و روشهای نوین تولید نظامهای اقتصادی جهان را دگرگون ساخته؛ و روابط بین آنها را تغییر داده است؛ آموزش در فرآیند توسعه نقش مهمتری یافته است (لاکهید و ورسپور ، 1989؛ ترجمه سجادیه و همکاران،1371). نظام آموزش ابتدایی ، اولین دوره از آموزش و پرورش عمومی است که کودکان با ورود به این دوره وارد دنیای جدید تعلیم و تربیت می شوند و نخستین بار محیط خارج از خانه را تجربه کرده با واقعیات اجتماعی رو به رو می شوند، کودک مفهوم نقش اجتماعی، مسولیت، کار و روابط اجتماعی را از این راه درک می کند؛ و با همین تجربیات و ادراک ها شخصیت خود را شکل می دهد (میر کمالی،1376). نگاه کلی به وضعیت آموزش وپرورش به ویژه آموزش ابتدایی، در جهان در دهه پایان قرن بیستم نشان می دهد؛ از یک سوء به رغم اعلامیه حقوق بشر، که حق آموزش را یکی از حقوق مسلم انسان اعلام نموده است. حدود یک پنجم ازجمعیت کره زمین هنوز از کسب مهارتهای پایه سواد بی بهره اند و حدود یک پنجم ازکودکان واجب التعلیم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به مدرسه راه نمی یابند و سالانه به انبوه بی سوادان می پیوندند و از سوی دیگر در این کشورها حدود یک چهارم از کودکان واجب التعلیم در مدارس ابتدایی، قبل از پایان دوره به علت افت تحصیلی و بدون کسب مهارت لازم برای اشتغال، وارد بازار کار می شوند و به تدریج برجمعیت بی سوادان و بیکاران می افزایند

 

130 صفحه منابع دارد فرمت پایان نامه فایل ورد قیمت:13000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید